ASZF (Általános Szerződési Feltételek)

PROFROID Szolgáltatási és Értékesítési Feltételek


Definíciók:

A Szolgáltatási és Szállítási feltételekben (továbbiakban „SZÉF”)

  • az "ELADÓ" a CARRIER SCS, mely Bourg en Bresse kereskedelmi hivatalában 15.509.784.-Euro jegyzett részvénytőkével rendelkezik; RCS száma 483 018 370; bejegyzett székhelye Route de Thil, 01120 Montluel.
  • a "VEVŐ" bármely természetes vagy jogi személy, akivel az ELADÓ közjogi vagy magánjogi törvények alapján értékesítési vagy szolgáltatási szerződést köt.
  • a "RENDELÉS" arra a megállapodásra vonatkozik, mely az VEVŐ és az ELADÓ között jött létre,


és kötelezi a feleket bármely berendezés vagy PROFROID termék vásárlására illetve értékesítésére.

1 – ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

Jelen SZÉF érvénytelenít és felülír minden olyan korábbi értékesítési és szolgáltatási megállapodást, és egyéb szerződéses garanciákra vonatkozó dokumentumot, melyet az ELADÓ vagy más olyan jogi személy bocsátott ki, amely az ELADÓval egyesült, akár felvásárlás, átruházás, vagy egyéb esemény következményeképp. A szerződéses garanciák minden egyes, az ELADÓnak szóló RENDELÉSre vonatkoznak, melyek 2005. október 1.-től kerültek feladásra.

Bármely RENDELÉS feladása a VEVŐ részéről azt jelzi, hogy a VEVŐ azonnal, fenntartás nélkül elfogadja jelen SZÉF minden pontját.

A VEVŐ lemond azon jogáról, hogy saját értékesítési feltételeit, vagy annak bármely részében foglaltakat alkalmazza. Eszerint, ha a VEVŐ által kibocsátott feltételekben rögzítettek ütköznek a SZÉFben leírtakkal, akkor a SZÉF szerinti kikötések érvényesülnek.

Az ELADÓnak jogában áll jelen SZÉF feltételeit bármikor egyoldalúan módosítani, mely esetben a módosítások minden olyan RENDELÉSre vonatkoznak, melyek a módosítás dátuma után érkeztek be. A tény, hogy az ELADÓ nem veszi igénybe jelen feltételeket meghatározott ideig, nem értelmezhető úgy, hogy az ELADÓ lemond bármely jogáról, hogy a jövőben igénybe vegye az említett vagy bármely egyéb feltételeket.

2 – BERENDEZÉSKRE ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁRAJÁNLATOK ÉS RENDELÉSEK

2.1 A VEVŐ igénye esetén a RENDELÉSeket az ELADÓ előzetes árajánlata követi.

A VEVŐ által megrendelt szolgáltatások esetében az árajánlat költségét külön kell kiszámlázni az érvényes díjszabás szerint, és feltüntetni a mindent tartalmazó árat, valamint kérésre részletezni azt. A VEVŐ vállalja eme költségeket, hacsak az említett szolgáltatás nem tárgya a SZÉFben rögzített feltételek alapján leadott RENDELÉSnek.

Amennyiben az árajánlat összeállítása szétszedést és összerakást igényel, az így keletkező költségek kiszámlázásra kerülnek.

Amennyiben a felek másképp nem rendelkeznek, az árajánlat 2 hónapig érvényes.

A VEVŐ rendelkezésére bocsátott tanulmányok, tervek, ábrák, dokumentumok, katalógusok, technikai feljegyzések, tervrajzok, és egyéb dokumentumok az ELADÓ kizárólagos tulajdonát képezik, kérésére vissza kell szolgáltatni azokat. A VEVŐ beleegyezik, hogy ezen dokumentumokat nem használja olyan célra, amely kárt okozhat az ELADÓnak, vagy sértheti annak ipari és szellemi tulajdonjogát, valamint nem adja ki ezen információkat harmadik fél részére.

2.2 Minden RENDELÉSt írásban kell leadni a VEVŐ aláírásával ellátva, és tartalmaznia kell az árajánlat hivatkozási számát. Az ELADÓnak elküldött rendeléseket a VEVŐ nem vonhatja vissza. A VEVŐ felelőssége akár önállóan, akár szaktanácsos segítségével, önköltségen meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék tulajdonságai megfelelnek a szükségleteinek és követelményeinek.

Kizárólag a VEVŐ felelős az ajánlott vagy rendelkezésre bocsátott termékek beüzemeléséért, használatáért, és működtetéséért, még abban az esetben is, ha a CARRIER erre vonatkozó információkat, tanácsokat, vagy tervrajzokat osztott meg a VEVŐvel.

A rendelés akkor tekinthető érvényesnek, ha az ELADÓ rendelési visszaigazolást küld, valamint - amennyiben az ELADÓ ezt előzetesen kérte - amikor az előleg kifizetése megtörtént.

A visszaigazolást a rendelés beérkezéséről faxon, vagy postán küldik el a VEVŐnek.
 
A rendelési visszaigazolás határozza meg a RENDELÉS feldolgozásának feltételeit: a termékek és szolgáltatások részletezését, fizetési feltételeket, árakat, átfutási időket, szállítási címet, szállítás módját.

A VEVŐ köteles a rendelési visszaigazolás beérkezésétől számított 48 órán belül jelezni bármilyen hiányosságot vagy hibát. Ezen határidő leteltével az ELADÓ érvénytelennek tekint bármilyen reklamációt, és a RENDELÉSt véglegesítik.

Minden RENDELÉS személyes jellegű, és nem adható ki harmadik fél részére az ELADÓ előzetes írásos engedélye nélkül.

Minden hivatalos okmány beszerzése a VEVŐ felelőssége.

2.3    A technológiai fejlődés felgyorsulása, a változások a szabványokban, és a valószínű jövőbeni fejlesztések, főleg biztonságtechnikai okokból, és általánosságban véve egyéb szempontokból, szükségessé tehetnek bizonyos módosításokat, amelyeket az ELADÓnak mindig jogában áll alkalmazni a RENDELÉSben rögzített termékekre és szolgáltatásokra, és különösképp elrendezésekre teljesítményekre, formákra, színekre, méretekre, súlyra és alapanyagokra, anélkül, hogy az ELADÓ köteles lenne ezeket a módosításokat már kiszállított termékek, vagy feldolgozás alatt álló rendelések esetén is alkalmazni.

2.4    Bármely ELADÓhoz beérkezett RENDELÉSt az ELADÓ kártérítési kötelezettség nélkül törölhet az alábbi esetekben: vis maior (ahogyan a 11.4 cikkely kimondja), a gyártó vagy alvállalkozó bármilyen okból leállítja a gyártást, módosítások az export/import szabályozásokban, vagy változások a VEVŐ anyagi vagy jogi helyzetében (különösképpen hitelképesség elvesztése esetén, az eladó kimutatásai alapján csökkent minősítés, az értékesítés összegét fedező hitelbiztosítás megtagadása, bejegyzések vagy előjogok a VEVŐ üzleti tevékenységét érintő/akadályozó bejegyzések vagy elsőbbségi jogok . Ezen körülmények fennállása esetén bármely befizetés visszatérítendő.

2.5    A felek kijelentik, hogy az ELADÓ informatikai rendszeréből érkező információ hiteles, amíg ezt bármely más, mindkét fél által hitelesített dokumentum kétségbe nem vonja, kivéve ellenkező rendelkezés esetén.

Távoli adatátvitel esetén az olyan részleteknek, mint a visszaigazolás, az adatátviteli mód, vagy az átvitt adat minősége hitelesnek tekintendők abban a formában, ahogyan az ELADÓ rendszerében megjelennek, vagy ahogy ott hitelesítésre kerülnek, akár elektronikus aláírás, akár más, az ELADÓ által választott informatikai eljárás által.

3 – A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁNAK ÁTFUTÁSI IDEJE

3.1    A szolgáltatások vagy termékek szállításának átfutási ideje a rendelési visszaigazolás kibocsátásának napjától, vagy, amennyiben a felek erről állapodtak meg, az előleg befizetésének napjától számítandó. A rendelési visszaigazolásban vagy az árajánlatban meghatározott átfutási idők csak tájékoztató jellegűek. A VEVŐt minél hamarabb és minél részletesebben tájékoztatni kell bármilyen esetleges késedelemről. A szállítási késedelmek nem vonnak maguk után semmilyen büntetést, vagy kártérítést, és nem jogosítják fel a VEVŐt a RENDELÉS visszavonására.

3.2    Az ELADÓnak joga van részleges szállítás lebonyolítására, illetve részleges számlák kiállítására.

3.3    Az ELADÓ professzionális szolgáltatásokat nyújt vállalkozások kérésére akár a VEVŐ, akár az ELADÓ telephelyén. Minden ilyen esetben az ELADÓ függetlenül járhat el, beleértve az alkalmazandó személyzet, anyagok, szoftverek önálló megválasztásának jogát. Az ELADÓnak joga van alvállalkozókat alkalmazni saját belátása szerint.

Amennyiben a VEVŐ felelős az említett munkálatok megszakításáért az előírt időtartamon belül, úgy az ELADÓ jogosult az ebből fakadó költségek – különösképp a személyzet utazási és szállásköltségei, illetve a munka megszakítása miatti, vagy bármely kártérítési igényt – kiszámlázni.

4 – ÁRAK

4.1    Egyértelmű írásos megállapodás hiányában, az árak kifizetése portómentesen történik, szabványnak megfelelően. A feltüntetett árak és díjszabások adóteher nélkül (nettó) értendők, a RENDELÉS leadásakor érvényes díjszabás szerint.

4.2    Az ELADÓnak jogában áll az árakon változtatni, miután a VEVŐt erről előzetesen tájékoztatta. Bármely változás a díjszabásokban automatikusan érvénybe lép az ELADÓ által jelzett időponttól, kivéve a módosítás időpontjában már feldolgozás alatt álló RENDELÉSeket illetően, és az alábbi kitételekkel:

A rendelési visszaigazolásban feltüntetett árak a szállítást megelőző 15 napig változhatnak azon okból, hogy megfeleljenek az esetleges gépészeti és elektromos iparban bekövetkező bérköltség-emelkedéseknek, a nyersanyagok költségeinek emelkedésének, illetve az olyan valutaárfolyamokban bekövetkező változásoknak, amelyek befolyásolják az importált anyagok költségeit, vagy esetleges szállítási és vámköltségek esetén. Ezen esetekben a Vevőnek jogában áll a rendelést törölni, amennyiben ezt a módosításokról való tudomásszerzést követően 10 napon belül megteszi, ám nem jogosult semmilyen egyéb követelést benyújtani

5 – FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1    A számlákat a termékek vagy szolgáltatások kiszállításakor kell kiállítani, figyelembe véve minden esetleges változást. Minden kiszállítás számlaköteles, még részteljesítés esetén is.

5.2    Amíg a felek egyértelműen másképpen meg nem állapodnak, az alábbi feltételek érvényesülnek:

-    Franciaországon belül (beleértve a tengerentúli részlegeket és területeket is) a vételár 100%-át csekken vagy banki átutalással a rendelés feladásakor, amennyiben teljes árat fizet,

-    Franciaország területén kívül a vételár 100%-át francia bank által jóváhagyott visszavonhatatlan okmányos meghitelezésből a rendelés feladásakor, amennyiben teljes árat fizet.

Az esetben, ha a felek más feltételekről állapodtak meg, melyek váltókban fizetést is magukba foglalnak, az utóbbit a VEVŐnek el kell fogadnia, és visszajuttatni a ELADÓnak a termékek kiszállítását követő 48 órán belül.

5.3 Amennyiben az ELADÓ speciális fizetési módot engedélyezett, jogában áll azt bármikor visszavonni, és a visszatérni a fent említett feltételekhez bármilyen fizetési probléma esetén, vagy olyan jelzések esetén, melyek kétségbe vonhatják a VEVŐ anyagi hitelességét. Amennyiben a VEVŐ ellenkezik ilyen esetekben, az ELADÓnak jogában áll a VEVŐ RENDELÉSét semmisnek tekinteni, és megtagadni a megrendelt termékek és szolgáltatások kiszállítását kártérítési kötelezettség nélkül.

5.4 A teljesítési határidő fel van tüntetve az árajánlatban, és a rendelési visszaigazolásban egyaránt. A teljesítési határidő bármilyen meghosszabbítására kérvényt kell benyújtani az ELADÓ részére ajánlott levél formájában az általa meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt minimum 30 nappal. Amennyiben az ELADÓ jóváhagyja a kérvényt, a kért hosszabbítást joga van kiszámlázni.

6 – HATÁRIDŐN TÚLI ÉS TELJESÍTETLEN KIFIZETÉSEK

6.1 Akár egyetlen kifizetés határidőre történő elmulasztása azt vonja maga után, hogy a VEVŐ köteles az összes tartozását azonnal kifizetni, beleértve azokat is, amelyek még határidőn belül vannak. A határidő lejártától számítva az Európai Központi Bank legfrissebb refinanszírozási műveleteinek késedelmi kamatai számítandók, ezen kívül 10 pont plusz százalék értesítés nélkül, egészen addig, míg a tartozás teljes összege kifizetésre nem kerül.

6.2 Amennyiben a termékek vagy szolgáltatások kifizetése részletekben történik, akár egyetlen részlet kifizetésének határidőre történő elmulasztása feljogosítja az ELADÓt arra, hogy felfüggessze a szállítást, amíg a teljes összeg kifizetésre nem kerül. Továbbá, az ELADÓnak joga van az ügyet az illetékes bíróságnak átadni annak érdekében, hogy az utóbbi teljesítésére kötelezze a VEVŐt, büntetőkamatot / késedelmi kamatot felszámolva a késedelem minden egyes napjáért.

6.3 Amennyiben a teljes vagy részleges kifizetés a fizetési felszólítástól számított 48 órán belül ne történik meg, az ELADÓnak jogában áll érvényteleníteni az eladást, és kamarai végzésért folyamodni a termékek visszaszolgáltatására, előzetes kárfelmérés nélkül.

6.4 A teljes vagy részleges fizetési kötelezettség bármilyen megsértése, illetve a késedelmek a VEVŐ részéről azt vonják maguk után, hogy a VEVŐ köteles előzetes kárfelmérés nélkül 40.- Euro összegű kártérítési átalánydíj megfizetésére, amelyet a francia törvény 2012 március 22.-i rendeletének 121-es cikkelye ír elő.

6.5 Semmilyen körülmények között nem lehet a fizetéseket sem felfüggeszteni, sem ellentételezni illetve beszámítani az ELADÓ előzetes írásos beleegyezése nélkül.

7 – SZÁLLÍTÁS

7.1  Ahogyan a 4.1-es cikkely kimondja, egyértelmű írásos megállapodás hiányában, az árak kifizetése portómentesen történik, szabványnak megfelelően, kivéve, ha erről a felek korábban másképpen  nem határoztak a szállítás módját illetően. Ez esetben, az ELADÓnak jogában áll tetszőlegesen megválasztani a szállítás módját.

7.2  Az áru szállítása a VEVŐ saját felelősségére történik.

7.3  A VEVŐ vagy az általa választott bármely köztes szállító felelőssége ellenőrizni a futártól átvett csomagok állapotát az átvételt és a kirakodást megelőzően. Hiányos vagy sérült áru esetén a VEVŐ köteles arról az ELADÓt és minden szállításban érintett felet tájékoztatni erről, és ha szükséges, alkalmazandó jogszabályokkal alátámasztani a bejelentést, illetve minden szükséges lépést megtenni annak érdekében, hogy az ügyet sikeresen lezárja.

7.4  Amennyiben a RENDELÉSt a VEVŐ Franciaországon kívüli országból adja fel, a VEVŐ tekinthető az importőrnek a vonatkozó jogszabályok keretein belül. Minden vámköltség és egyéb adó az importőrt terheli, aki kizárólagos felelősséggel bír ezek tekintetében, különösképp az adott országban ezzel kapcsolatos bejelentéseket és kifizetéseket illetően az illetékes hatóságok felé.

8 – KOCKÁZATOK ÁTVÁLLALÁSA

Az anyagok lopásának, veszteségének, vagy megrongálódásának kockázata, csak úgy, mint azok meglétével és használatával kapcsolatos kockázatok átvállalása a VEVŐt terheli az ELADÓ gyáraiban és raktáraiban történő szállítás ideje alatt. A VEVŐ biztosítást köthet az ilyen esetleges károk fedezésére a szállítás megkezdését követően.

9 – TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A termékek értékesítését egy záradék védi, mely kimondja, hogy a tulajdonjog a termék árának és az előre nem látható egyéb költségek teljes kifizetését követően száll át, abban az esetben is, ha a fizetési feltételek egyéb kiterjesztéseket tartalmaznak. Azonban, a fizetési kötelezettséget tartalmazó dokumentum – akár váltó, akár egyéb dokumentum – puszta átadása nem tekinthető kifizetésnek, és az eredeti, ELADÓ által követelt összeg – annak minden garanciájával, beleérve a tulajdonjog áthelyezését – továbbra is teljesítendő marad a VEVŐnek mindaddig, amíg a fent említett váltót teljes mértékben ki nem fizeti.

A fenti szabályok nem jelentenek akadályt abban, hogy a szállítás ideje alatt az áru veszteségének vagy megrongálódásának, és a VEVŐ által igényelt tulajdonjog ELADÓ általi fenntartásának, illetve a 7. és 8. cikkben előirányzott esetleges felmerülő károk tekintetében a kockázatot a VEVŐre átruházzák.

A VEVŐ köteles az ELADÓt haladéktalanul tájékoztatni a termékek elkobzása, vagy harmadik fél általi bármely más, a termékeket érintő beavatkozás esetén, illetve csőd vagy fizetésképtelenség fennállásakor azon okból, hogy az ELADÓ megvédhesse és érvényesíthesse jogait.
Továbbá, a VEVŐ köteles tartózkodni a termékek garanciaként vagy biztosítékként kezeléséről.

A tulajdonjog fenntartása az ELADÓ részéről nem jelenti a RENDELÉS visszavonását,  vagy az Eladó egyéb követelések támasztása iránti jogáról való lemondást.


10 – JÓTÁLLÁS

10.1    A VEVŐ, mint megfelelő ismeretekkel rendelkező szakember, egy esetlegesen önköltségen alkalmazott szaktanácsos segítségével, kijelenti, hogy a RENDELÉSt megelőzően megfelelően utánanézett a megrendelt termékek teljesítményének és specifikációinak, és úgy találta, hogy azok megfelelnek az igényeinek és követelményeinek, és következésképp tartózkodik bármilyen ezzel kapcsolatos panasszal élni az ELADÓ felé. A megvásárolt termékek üzembe helyezése előtt a VEVŐ minden szükséges óvintézkedést megtesz, és általa szükségesnek ítélt teszteket és méréseket végez. Kizárólag a VEVŐ felelős beszerezni a szükséges információkat és dokumentációkat a megvásárolt termékek működése következtében fellépő lehetséges következményekről, illetve megbizonyosodni arról, hogy a berendezések és alkatrészek kompatibilisek egymással minden művelet folyamán.

10.2    Bármely kompatibilitásbeli panaszt vagy hibát a RENDELÉS kiszállítását követően 8 napon belül kell jelezni. Ha a határidőn túl érkezik be a panasz, akkor a RENDELÉSt véglegesnek tekinthetik.

10.3    Az ELADÓ által szállított új termékekre és szolgáltatásokra, beleértve a pótalkatrészeket, kizárólagos jótállás van érvényben, az alábbi feltételek alapján, melyek minden nyersanyag és gyártási vagy működési hiba esetén 12 hónapig érvényesek a kiszállítástól vagy a szolgáltatások elvégzésétől számítva. A VEVŐ, hogy részesüljön a fent említett jótállásban, köteles az ELADÓt 10  naptári napon belül írásban tájékoztatni bármely hiba észleléséről, csatolva a vásárlást igazoló számlát.

A szerződéses jótállás a hibás részek díjmentes cseréjére, és a cserealkatrészek díjmentes kiszállítására vonatkozik a fent említett időtartamon belül, kizárva bármely más szerződéses vagy jogi garanciát. Ennélfogva e cikkely rendelkezései tartalmazzák kizárólagosan az Eladónak az áruk és alkatrészek továbbá a nyújtott szolgáltatásokra irányadó jótállásra vonatkozó kötelezettségeit és a Vevő kizárólag ezen rendelkezések alapján gyakorolhatja a jótállási igényét

10.4    A termékek és alkatrészek szállítása az ELADÓ jótállásával normál díjszabással, normál módon történik, annak belátása szerint.

10.5    Egyértelműen meghatározott, hogy az ELADÓ által vállalt jótállás kizárólag az általa értékesített és első vásárlónak eladott új termékekre és pótalkatrészekre érvényes Franciaország területén belül. Nem érvényes azonban külföldre, vagy tengerentúli francia részlegekbe és területekre értékesített, vagy másodkézből értékesített termékekre.

10.6    Bármely hiba vagy hiányosság esetén a bizonyítás terhe mindig a VEVŐt terheli.

10.7    Hiba esetén az ELADÓnak jogában áll a VEVŐ részére pótalkatrészeket biztosítani, hogy érvényesítse említett jótállási kötelezettségét.

10.8    Az ELADÓ által a jótállási kötelezettség következtében biztosított cserealkatrészek az ELADÓ tulajdonát képezik.

10.9    Az ELADÓ által a jótállási kötelezettség következtében biztosított cserealkatrészek nem hosszabbítják meg a jótállás időtartamát.

10.10    Az ELADÓ belátása szerint jelen jótállás semmilyen körülmények között nem terjed ki az alábbi esetekre:

- nem megfelelő kezelésből, vagy az ELADÓ ajánlásainak nem megfelelő beüzemelésből származó kár vagy követelés, nem a berendezéshez tartozó útmutató alapján történő használat, baleset, nem rendeltetésszerű használat, elhasználódás, nem megfelelő tárolás a VEVŐ vagy harmadik fél részéről. - a berendezésben foglalt fogyóeszközök és folyadékok (pl. hűtőfolyadékok, hűtőgázok, stb.), baleset vagy nem rendeltetésszerű használat miatti meghibásodás, nem az ELADÓ által szállított pótalkatrészek vagy felszerelések használata miatti meghibásodás, a nagyméretű gépek karbantartásához szükséges felszerelés.

- amennyiben nincs adattábla a berendezésen.

- olyan folyadékok használata, melyek nem kompatibilisek a gyártó ajánlásával, nem megfelelő áram-vagy vízellátás, vagy a berendezésen végzett módosítások és átalakítások következtében felmerülő károk esetén.

10.11    Jelen szerződésben rögzített jótállási igények gyakorlása/jótállás igénybevétele nem ad alapot a késedelmes fizetésre Fizetés elmulasztása esetén jelen jótállás ipso jure érvényét veszti.

10.12    A VEVŐ az ELADÓ egyértelmű előzetes írásos beleegyezése nélkül nem küldhet vissza semmilyen, a RENDELÉSben felsorolt terméket. Bármely ezzel kapcsolatos szállítási költség, és a termékek végleges tárolása a VEVŐt terheli.

11 – FELELŐSSÉGVÁLLALÁS – VIS MAIOR

11.1    A RENDELÉS feladásával a VEVŐ tudomásul veszi, hogy az ELADÓ megfelelően tájékoztatta a termékek és szolgáltatások alkalmasságának elbírálása érdekében, illetve azért, hogy megelőző lépéseket tegyen a berendezés esetleges működési hibáiból származó következmények és a rossz minőségű szolgáltatás kiküszöbölésére. Az ELADÓ nem tehető felelőssé a VEVŐ által rosszul értelmezett információból származó esetleges károk okozásáért. Az ELADÓ semmilyen körülmények között nem kötelezhető annak ellenőrzésére, hogy a VEVŐ ezen információkat pontosan megértette-e.

11.2    A VEVŐ, mint megfelelő ismeretekkel rendelkező szakember, egyértelműen vállalja a maga és biztosítói részéről, hogy az alábbi, nem részletezett esetekben nem támaszt követeléseket: közvetlen vagy közvetett kár, anyagban keletkezett kár és következményes veszteség, úgy mint üzemelési és termelési veszteségek, megbízások, adatok, haszon, vagy élvezeti érték elvesztése, amely a termékek szállítása, működése, és használata miatt, vagy egyéb okból merül fel, illetve amiatt, hogy a VEVŐ a  terméket nem tudja használni, vagy egyéb elvégzett szolgáltatás miatt, tekintet nélkül/függetlenül  a kárt okozó és az azt elszenvedő személy kilététől.

11.3    A VEVŐ beleegyezik, hogy biztosítói, saját ügyfelei, és azok biztosítói számára kötelezővé teszi a jelen szerződésbe foglalt felelősségi korlátozások vonatkozásait.

11.4    Az ELADÓ nem perelhető vagy vádolható olyan vis maior esetén, amely késlelteti, hátráltatja, vagy megakadályozza kötelezettségeinek teljesítésében. A felek megállapodnak, hogy a francia bíróságok által elismerteken kívül Force Majeure-nak tekinthető körülmények kizárólagosan: sztrájkok, kizárások, terroristatámadások, rossz időjárás, járványok, a szállítási eszközök lefoglalása, földrengések,tűzvész, viharok, árvíz, vízkárok, kormány általi vagy jogi szigorítások, zavarok a távközlési rendszerben, beleértve a kapcsolódó telekommunikációs hálózatokat, illetve bármely olyan eset, amely a felek akaratától függetlenül következik be, és megakadályozza jelen szerződés normál érvényben létét.

11.5    Az ELADÓ jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége az eszközökre vonatkozik, és nem az azokból következő eredményekre, tekintett nélkül az ennek ellenkezőjére utaló bármely jeltől.

12 – VITÁK ÉS JOGHATÓSÁG BEVONÁSA Jelen SZÉFre a francia törvények vonatkoznak.

Amennyiben tárgyalótermen kívül a feleknek nem sikerül megállapodni vitás kérdésekben, melyek jelen SZÉF érvényességét illetik, a Marseille-i Cégbírósághoz kell fordulni.

Az angol illetve magyar fordítások valamint az eredeti francia szövegezés közti bármely következetlenség, eltérés esetén a francia verzió a mérvadó.

               
ACER Hűtés és Épületgépész Kft.

 

Download PROFROID GENERAL TERMS OF SALE AND SERVICE

adatkezelesi-tajekoztato